Signalizace mezi stanicemi

 

Již v počátečním provozu kolejiště se ukázala nutnost správné součinnosti mezi stanicemi - jak při jízdě vlaku, tak při předávání informací před jízdou vlaku (dotaz na volnou trať atd.). Protože u stanic používáme napaječe připojené ke zhlaví stanic, je potřeba během jízdy vlaku zajistit přepnutí napájení tratě mezi cílovou a výpravní stanicí, aby jízda vlaku byla plynulá a bez kolizí. Rovněž tak dorozumívání obsluhy stanic mezi sebou je vhodné řešit kulturněji, než pouhým pokřikováním. V úvahu přicházely dvě řešení- telefonické spojení nebo tlačítková signalizace mezi pulty. Nakonec byla zvolena druhá varianta, prestože telefonní spojení lze sice realizovat snadno výprodejní ústřednou či domovním telefonem, přesto by stále zůstala nutnost řešit napájení vlaku na širé trati s přepojováním trakce. Nehledě na skutečnost, že při živějším provozu by opakované telefonování bylo únavné a také na opakovanou instalaci telefonní sítě.

 


Obr.1 Blokové schéma signalizace a napájení tratě

Na obr. 1 je naznačen použitý princip napájení tratě. Traťový úsek je izolovaný a je možné jej trakčním relé připojit ke zhlaví jedné nebo druhé stanice. Logiku připojování tratě zajišťují signalizační jednotky (SPV), které se mezi sebou dorozumívají pomocí 2 vodičové sériové komunikace. SPV jednotka je vybavena několika tlačítky a LED indikací a pípákem - viz obr. 2, každé zhlaví stanice má samostatnou jednotku. Možností navíc (nikoliv nutností), je zapojení snímače polohy vlaku na vjezdu do stanice.


Obr. 2 Ovládací a indikační prvky signalizační jednotky SPV

Popis funkce

Principielně je to modifikovaný „traťový souhlas“. Na základě stisku tlačítka žádosti o vyslání vlaku (osobní nebo manipulační nebo j.) cílová stanice potvrdí volnou cestu / (nebo lze jízdu odmítnout) přičemž se ve výpravní stanici sepne traťové relé, které umožní výjezd vlaku na širou trať. Po výjezdu vlaku má cílová stanice možnost převzít vlak na trati tj. trakční relé u výpravní stanice odpadne a sepne relé u cílové stanice. Podmínkou převzetí vlaku je správná polarita na napaječi v cílové stanici, aby vlak po převzetí pokračoval v jízdě původním směrem a nezačal např. couvat. Polarita napájení - a tedy možnost převzetí vlaku- je indikována blikající LED v cílové stanici.
Je-li cílová stanice vybavena vjezovým senzorem (nepovinné, např. u lichoběžníkové tabulky, vjezdového návěstidla), potom při aktivaci senzoru vlakem (napájeného z výpravní stanice) se automaticky odpojí traťové relé u výpravní stanice a vlak čeká na převzetí. Tímto je zajištěno bezpečné zastavení vlaku, pokud je obsluha stanic zaneprázdněná.
Pozn: funkce je vysvětlena stručně, bez uvedení několika dalších bezpečnostních vazeb, které pro popis nejsou významé.

Příklad jízdy vlaku

ZS= stanice vypravující vlak, CS = cílová stanice. Pozn. LED u žlutých tlačítek jsou dvoubarevné (červéná/zelená).

1) ZS zažádá žlutým tlačítkem (dle typu vlaku Os,Mn,Pn,R) do CS o volný úsek, u stisknutého tlačítka začne zeleně blikat LED. V CS se shodná LED rozbliká červeně (dle typu vlaku) a pípne pípák. Opakovaným stiskem v ZS se zapípá znovu. Pokud si ZS žádost o úsek rozmyslí, červeným tlačítkem ZRUŠIT se žádost stornuje.

2) CS buď:
A) červeným tlačítkem ZRUŠIT odmítne žádost a vše se uvede do základního stavu, odmítnutí se v ZS indikuje zablikáním červené LED a specifickým zapípáním.
B) stiskem správného žlutého tlačítka (dle typu vlaku) potvrdí příjem a příslušná LED u vybraného typu vlaku začne svítit červeně (indikace blížícího se vlaku). Na ZS se shodná LED (dle typu vlaku) rozsvítí zeleně (indikace odjíždějícího vlaku), pípne a sepne traťové relé.

3) po odjezdu vlaku je možné stiskem tlačítka PŘEVZÍT v CS vlak převzít. Napaječ v CS ale musí být nastaven na správnou polaritu, aby vlak nezačal couvat (správná polarita je indikována blikáním zelené LED u tlačítka PŘEVZÍT). Po převzetí se tato LED rozsvítí trvale a přepne se na traťové relé u CS.

4) po příjezdu vlaku do CS její obsluha odhlásí obsazení cesty červeným tlačítkem ZRUŠIT.

 Obr. 3 Ovládací pult s indikačními jednotkami

Původní varianta jednotky SPV byla realizována samostatným elektronickým obvodem, nověji byly obě jednotky integrovány do jednoho obvodu s centrálním mikroprocesorem pro úsporu nákladů, jednodušší instalaci a univerzálnější naprogramování funkce, obr. 4. Toto řešení je pochopitelně vhodné pro mezilehlou stanici, pro odbočnou stanici by tyto jednotky byly použity 3 a více (zatím nerealizováno).


Obr.4. Řídící deska v ovládacím panelu, zleva a zprava vyvedeny vodiče pro SPV jednotky

 

Formát sériové komunikace- základní popis, PDF soubor


© 2003-2004 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů