Montáž kolejí do rámu moduluMontáž kolejí do rámu modulu není složitá a každý jistě nalezne sobě vyhovující způsob. Důležité je věnovat pozornost uchycení kolejnic na okraji modulu, aby při manipulaci snesly částečné namáhání. Při stavbě modulů v našem KŽM se osvědčil následující návod, který platí pro traťové i nádražní moduly. Postup je navržen pro profilové flexi kolejivo TT (výrobce TILLIG/PILZ, nebo ing. Petr Litomyský), dobré zkušenosti jsou s kolejivem p. Litomyského.

Před montáží se připraví kolejové pásy v potřebné délce (+ min. 0.5 cm přídavek), které se případně upraví i vzhledově- chemické černění , nástřik barvou imitace rzi aj.). Počet kolejových pásů zavisí na délce trati, ve většině připádů se vystačí se dvěma pásy. Nejprve se ke kolejnicím připájí přívodní vodiče - vodiče mohou být tenká lanka nebo dráty, postačí průměr vodiče 0.3mm. Ke každé kolejnici musí být přiveden nejméně jeden vodič, nelze spoléhat na vodivé propojení pomocí kolejnicových spojek! Vodiče se pájí zespodu na patu kolejnice. Osvědčilo se vodiče pájet mezi první a druhý díl pražcového podloží (obr. 1a), takto umístěné vodiče potom nekomplikují spojování kolejnic. Po natvarování koleje se na obou kolejnicích na patě označí místo styku prvního a druhého dílu pražcového podloží. Potom se vytáhne první díl pražcového podloží, druhý díl se odsune min. o 10mm dozadu. Pilníkem se jemně očistí místo na patě kolejnice a trafopájkou se cínem s kalafunou se toto místo pocínuje (vytvoří se cinový bod ). Je třeba pracovat rychle, aby nedošlo k roztavení druhého dílu pražců, při cviku lze kolejnici pocínovat do 2-3 sekund. Kolejnici je dobré držet v kleštičkách mezi pájeným místem a plastovými pražci. Pocínuje se i připravený vodič a po ochladnutí se na jeho konci kleštičkama ohne zobáček délky cca 1.5mm- obr. 1b. Za tento zobáček se vodič připájí kolmo ke kolejnici, díky přechozímu pocínování je pájení rychlé a snadné. Důkladně zkontrolovat kvalitu pájení, pozdější oprava ulomeného vodiče není nic příjemného.


Obr. 1 Přívod vodiče ke kolejnici

Upevnění kolejnic na okraji modulu je vhodné věnovat pozornost, aby byla zajištěna přesná návaznost a také odolnost vůči případnému poškození při manipulaci s modulem. Ke správnému polohování kolejnic používáme nivelační šablonu, která se upevňuje do pomocných otvorů v čele modulu. Konce kolejnic mají ostré hrany a při manupulaci s modulem nelze vyloučit náhodné zachycení za cizí předmět. Pro zabezpečení alespoň minimální odolnosti je nutné fixovat kolejnice, nelze v žádném případě spoléhat na jejich uchycení v plastovém podloží. Jako nejsnadnější způsob zesílení se ukazuje postup, který je znázorněn na obrázku 2. Plechová kolejnicová spojka se rozdělí na 3 části (1), délky cca 2-3mm (stříháním nebo lépe rozbroušením). K patě dílu (1) (navlečeného na odstřižek kolejnice) se důkladně připájí měděný vodič průměru cca 1mm (2), a po zapájení se drát odstříhne v délce 8-10mm. Konec drátu se rozmáčkne příp. ohne do zobáčku, aby pevně držel v lepidle.

Do přechodového čela z překližky se ve vzdálenosti cca 5mm od okraje (tj. doprostřed tlouštky materiálu čela) navrtají dva otvory pod kolejnicemi, do hloubky 10mm (viz obr 2). Kolejový pás se umístí do žádané polohy v rámu, na konce kolejnic se nasunou připravené úchytky. Otvory v čele se zaplní lepidlem (4), lepidlo se nanese i na měděnou stopku úchytu. Kolej se umístí do žádané polohy, protáhnou se vodiče a úchyty kolejnic se zasunou do předvrtaných otvorů s lepidlem. Pomocí nivelační šablony se vyrovná správná poloha kolejnice a vše se nechá zaschnout. Použité lepidlo musí být dvousložkové - při vytvrzování těchto lepidel nedochází k sesychání, narozdíl od jednosložkových lepidel zasychajících na vzduchu.
Nivelační šablona se k čelu SP1 nejsnadněji upevní šrouby M4, které se zašroubují do pomocných otvorů v čele, šrouby se závitem zachytí přímo do dřeva. Nebo lze použít spoj šroub-matice M4, ale pomocné otvory v čele je nutno převrtat na průměr 4mm (z výroby mají průměr cca 3.8mm).


Obr. 2 Upevnění kolejnic na okraji modulu

Následuje připevnění koleje po délce k podloží, které může být pouze bodové. Postačí na několika místech přizvednout kolej a nanést lepidlo, bezbarvý lak, v nouzi neutrální barvu (hnědá,šedá) a kolej do něj vmáčkout a nechat zaschnout. Důkladné upevnění koleje nastane při zastěrkování lože, nyní se jedná pouze o provizorní přichycení. Pokud lepidlo částečně navzlíná až do styku plastových pražců s kolejnicí, není to na závadu, protože se zafixuje i poloha kolejnice. Pro různé účely (i lepení kolejí) se dobře osvědčil matný bezbarvý akrylátový lak, prodávaný pod označení SPORTLAK.

Důležitá je kolmost kolejnice na čelo- v horizontální i vertikální rovině. U rovinných modulů lze zkontrolovat úhelníkem, v případě oblokových modulů se kolmost konce koleje na čelo zjišťuje hůře. Snadnou pomůckou však je přiložení zrcadla na čelo modulu a zhlédnutí plynulého přechodu kolejnic na optické rovině.Viditelný lom indikuje vychýlení. Přečnívající nezaříznutou kolejnici lze eliminovat pomocí rovinné podložky pod zrcátkem- obr. 3.


Obr.3- kontrola kolmosti konce kolejnice pomocí zrcátka

Po zaschnutí se kolejnice na kraji modulu zabrousí do stykové roviny. V žádném případě nesmí přečnívat přes okraj čela, protože při spojování a utahování modulů dojde k tlaku přečnívajících kolejnic na sebe a poškození úchytů (vyzkoušeno!). Kolejnice musí být zabroušena do roviny s čelem s mezerou 0.2-0.3 mm- obr.2. Před touto prací je nutné rám ponechat cca týden v místech, kde bude typicky skladován, aby se dřevěná konstrukce rámu vlivem vzdušné vlkosti rozměrově ustálila (mezitím lze štěrkovat, modelovat krajinu aj.). Je vyzkoušeno, že při proměnlivosti skladovacího klimatu (deštivo/slunečno) se mění délka rámu na 1m cca o 1.5mm. Kromě omezení skladování modulů v extrémních podmínkách doporučujeme kolejnice na traťovém modulu dělit na 2 (i 3) části a mezi nimi ponechat mezeru cca 1mm pro kompenzaci dilatace rámu, aby velikost spáry na stycích modulů kolístala co nejméně. Nakonec se na kolejnice na kraji modulu před úchyty nasune poslední pražec a zalepí se.

Zbývá zapojit přívodní vodiče ke kolejnicím k elektroinstalaci a rám modulu je připraven ke zkušebním jízdám..............© 2003-2006 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů