Elektrickézapojení modulů TT (1:120)

 

K provozování sestavených modulů je nutnézabezpečit i vzájemné elektrické propojení. Propojení většinousestává minimálně z vodivého spojení obou kolejnic narozhraní mezi moduly, ve složitější variantě může být přidánoi propojení napájecího napětí a dalších řídících signálů.Vlastní propojení se vždy realizuje konektory a vodiči, vodivýdotyk kolejnic mezi moduly se neuvažuje. Existující systémymodulových kolejišť většinou využívají jako konektorů banánkya zdířky, což je zdůvodňováno snadnou dostupností ajednoduchostí. Bohužel jejich nevýhodou je, že při zapojovánímodulů se musí věnovat pozornost správnému propojení zdířeks vodiči, případné pochybení znamená poruchu (zkrat, přerušenýúsek) a časovou ztrátu při jejím hledání.

Vzhledem k menším znalostem žáků oprincipech elektrického obvodu jsme se rozhodli ve snaze oomezení chyb zkušebně použít vícepinových konektorů. Účelemje zjednodušit zapojování, aby nebylo možné nesprávnépropojení a současně zrychlit montáž - konektorem se zapojívšechny vodiče současně. Zvolené konektory typu CANNON 9 pinů(používané u sériových portů PC) byly vybrány kvůli ceně,dostupnosti a vyzkoušené spolehlivosti. (pozn. autora- hodnoceníspolehlivosti je subjektivní názor, daný X letou praxí z práce,kdy i často používané konektory na sériové linky RS232nevykázaly závadu oproti mnoha ulámaným a uvolněným banánkůma zdířkám). Pro zvýšení spolehlivosti jsou výkonové signálypropojeny dvojitě. Cenově jeden spoj vychází stejně i levnějinež sada banánků a zdířek.

Moduly jsou na obou rozhraních vybavenykonektory CANNON 9 typu zdířky. Vzájemné propojení je pomocíkabelů dl. 30cm s konektory typu kolíky. V konektoru jsouzapojeny dva vodiče napájení kolejnic, dva vodiče napětí 0V a +12V a pomocný vodič. Napětí 12V slouží pro nezávislénapájení různých elektrických obvodů na modulech (např.signalizace na přejezdu), příp. trakčních regulátorů.Pomocný signál je nyní zkušebně použit pro ovládání/nápájeníveřejného osvětlení (pro noční provoz).
Vodiče napájení kolejnic jsou mezi konektory v modulu ispojovacím kabelu vzájemně prokříženy, čímž je zajištěnosprávné propojení, nezávislé na stranové orientaci modulu.Pokud je tedy modul v sestavě otočen o 180°, je stále zajištěnasprávná polarita na kolejnicích. Další popis je v přiloženémPDF souboru.

Popiselektrického propojení modulů TT

Elektricképropojení modulů (PDFsoubor) popis a schéma zapojení.© 2003-2004 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů